Stocks-SAVE-Spirit Airlines

SAVE Spirit Airlines

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Spirit Airlines increased tính đến 5.77% và có tổng là 5.36B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -5.10 đến N/A.
SAVE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
0.36%
Biên Lợi nhuận Ròng
-9.85%
Biên Hoạt động
-3.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-3.74%