Stocks-SGEN-Seagen Inc

SGEN Seagen Inc

228.51 -0.22 (-0.10%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Seagen Inc increased tính đến 24.65% và có tổng là 1.96B. Thu nhập ròng increased tính đến 9.51% đến -610.31M. Tài sản ròng decreased tính đến 8.53% đến 2.80B và EPS increased từ -3.70 đến -3.30.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư