Stocks-SID-Cia Siderurgica Nacional SA-ADR

SID Cia Siderurgica Nacional SA-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Cia Siderurgica Nacional SA-ADR decreased tính đến 3.26% và có tổng là 8.59B. Thu nhập ròng decreased tính đến 83.34% đến 419.73M. Tài sản ròng decreased tính đến 1.54% đến 4.13B và EPS decreased từ 1.65 đến 0.23.
SID- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
25.56%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.19%
Biên Hoạt động
12.56%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.99%