Stocks-SLVM-Sylvamo Corp.

SLVM Sylvamo Corp.

40.65 -0.73 (-1.76%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Sylvamo Corp. increased tính đến 3.60% và có tổng là 3.63B. Thu nhập ròng increased tính đến 1.51% đến 336.00M. Tài sản ròng increased tính đến 272.53% đến 678.00M và EPS decreased từ 7.50 đến 2.66.
SLVM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
23.38%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.50%
Biên Hoạt động
14.02%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.17%