Stocks-SMAR-Smartsheet Inc

SMAR Smartsheet Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của Smartsheet Inc increased tính đến 39.23% và có tổng là 766.92M. Thu nhập ròng decreased tính đến 26.03% đến -215.64M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.79% đến 485.66M và EPS decreased từ -1.36 đến -1.66.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư