Stocks-SOW.DE-Software

SOW.DE Software

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Software increased tính đến 4.40% và có tổng là 1.00B. Thu nhập ròng decreased tính đến 127.02% đến -5.20M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.26 đến -0.07.
SOW.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
80.14%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.60%
Biên Hoạt động
14.74%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.05%