Stocks-SRCL-Stericycle

SRCL Stericycle

49.18 0.63 (1.30%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Stericycle increased tính đến 2.18% và có tổng là 2.70B. Thu nhập ròng increased tính đến 310.82% đến 56.50M. Tài sản ròng increased tính đến 0.90% đến 2.42B và EPS increased từ -0.30 đến 0.61.
SRCL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.56%
Biên Lợi nhuận Ròng
-3.72%
Biên Hoạt động
7.65%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-2.38%