Stocks-SWN-Southwestern Energy Co

SWN Southwestern Energy Co

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Southwestern Energy Co increased tính đến 125.02% và có tổng là 15.00B. Thu nhập ròng increased tính đến 7,496.00% đến 1.85B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 4.32B và EPS increased từ -0.03 đến 1.66.
SWN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.56%
Biên Lợi nhuận Ròng
-23.39%
Biên Hoạt động
25.16%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-11.55%