Stocks-SWTX-SpringWorks Therapeutics Inc

SWTX SpringWorks Therapeutics Inc

26.97 0.35 (1.31%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của SpringWorks Therapeutics Inc decreased tính đến NaN và có tổng là 0.00. Thu nhập ròng decreased tính đến 59.52% đến -277.42M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 558.19M và EPS decreased từ N/A đến -5.21.
SWTX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
-26.04%
Biên Hoạt động
N/A
Lợi nhuận trên Đầu tư
-31.52%