Stocks-TIFS.L-TI Fluid Systems

TIFS.L TI Fluid Systems

150.97 0 (0%)
Giao dịch

TI Fluid Systems giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
768.04M
Phạm vi trong ngày
144.58
-
153.77
Phạm vi 52 tuần
87.97
-
156.76
Khối lượng (3 tháng)
449.37K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-3.66
Doanh thu
3.02B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
54
Trung bình
Ngành 
Trung bình 53 
60
Môi trường
65
Xã hội
37
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh