Stocks-TSVT-2Seventy Bio Inc.

TSVT 2Seventy Bio Inc.

2.38 0.03 (1.28%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của 2Seventy Bio Inc. increased tính đến 67.81% và có tổng là 91.50M. Thu nhập ròng increased tính đến 13.02% đến -254.15M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 310.47M và EPS decreased từ N/A đến -7.13.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư