Stocks-VIRT-Virtu Financial Inc

VIRT Virtu Financial Inc

17.85 0.96 (5.70%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Virtu Financial Inc decreased tính đến 15.89% và có tổng là 2.36B. Thu nhập ròng decreased tính đến 43.39% đến 468.33M. Tài sản ròng decreased tính đến 12.29% đến 1.63B và EPS decreased từ 3.91 đến 2.44.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư