Stocks-WE-WeWork Inc

WE WeWork Inc

0.7374 0.0134 (1.85%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của WeWork Inc increased tính đến 3.79% và có tổng là 848.00M. Thu nhập ròng increased tính đến 6.99% đến -519.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 25.41% đến -3.46B và EPS increased từ -0.75 đến -0.59.
WE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-9.55%
Biên Lợi nhuận Ròng
-114.27%
Biên Hoạt động
-32.23%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-17.73%