Stocks-WKME-WalkMe Ltd.

WKME WalkMe Ltd.

9.16 -0.02 (-0.22%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của WalkMe Ltd. increased tính đến 2.38% và có tổng là 64.86M. Thu nhập ròng increased tính đến 18.34% đến -21.33M. Tài sản ròng decreased tính đến 1.93% đến 262.25M và EPS increased từ -0.27 đến -0.22.
WKME- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
78.01%
Biên Lợi nhuận Ròng
-42.00%
Biên Hoạt động
-44.83%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-50.82%