Stocks-YOU.DE-ABOUT YOU Holding AG

YOU.DE ABOUT YOU Holding AG

5.635 -0.050 (-0.88%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 28/2/2023: Doanh thu của ABOUT YOU Holding AG increased tính đến 8.52% và có tổng là 1.90B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến -229.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến -1.23.
YOU.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
29.96%
Biên Lợi nhuận Ròng
-8.77%
Biên Hoạt động
-9.90%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-44.28%