Stocks-ZYNE-Zynerba Pharmaceuticals Inc

ZYNE Zynerba Pharmaceuticals Inc

1.30 -0.02 (-1.52%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Zynerba Pharmaceuticals Inc decreased tính đến NaN và có tổng là 0.00. Thu nhập ròng increased tính đến 6.09% đến -35.04M. Tài sản ròng decreased tính đến 34.81% đến 46.23M và EPS increased từ -0.95 đến -0.82.
ZYNE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
-9,281.67%
Biên Hoạt động
N/A
Lợi nhuận trên Đầu tư
-65.22%