ETFVelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETNTVIX

TVIX

VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN

113.48 81.45 (254.29%)
延遲價格來源為納斯達克, 美元 市場休市
交易
113.48
114.35
(按右鍵滑鼠刪除點擊右鍵進行管理)
TVIX
- +
 
無可用資料
搜尋標誌或用戶名
顯示賣出價格。價格資訊僅供參考。