Stocks-DCC.L-DCC PLC

DCC.L DCC PLC

0 0 (0%)
市場休市便士純正
交易

財務摘要

在31/3/2023結束的金融年度: DCC PLC的營收increased by 25.22% ,達到 22.20B。淨利increased by 6.38%至346.80M。淨資產increased by 2.96%到3.06B;每股盈餘從3.16increased到3.38。
DCC.L的投資者關系
損益表資產負債表現金流量表
毛利率
11.42%
淨利率
1.77%
經營利潤率
2.51%
投資報酬率
6.26%