ETFiShares Core MSCI World UCITS ETFSWDA.L

SWDA.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF

5784.79 4.00 (0.07%)
價格由 Xignite 提供, 便士純正 市場休市
交易
5784.79
5800.22
(按右鍵滑鼠刪除點擊右鍵進行管理)
SWDA.L
- +
 
無可用資料
搜尋標誌或用戶名
顯示賣出價格。價格資訊僅供參考。