Stocks-ZION-Zions Bancorp NA

ZION Zions Bancorp NA

37.08 0.95 (2.63%)
市場休市延遲價格來源為納斯達克, 美元
交易
交易

財務摘要

在31/12/2022結束的金融年度: Zions Bancorp NA的營收decreased by NaN ,達到 N/A。淨利decreased by 19.66%至907.00M。淨資產decreased by 34.44%到4.89B;每股盈餘從6.79decreased到5.79。
損益表資產負債表現金流量表
每季
毛利率
淨利率
經營利潤率
投資報酬率