Stocks-1988.HK-China Minsheng Bank

1988.HK China Minsheng Bank

2.6261 0 (0%)
交易
交易

财务摘要

截至31/12/2022的财政年度: China Minsheng Bank的收入 decreased 为 NaN 且金额 至 N/A。净收益decreased 为 12.32% 至 36.83B。资产净值 decreased 为 4.48%至603.84B以及每股盈利decreased由0.95至0.83。
1988.HK的投资者关系
损益表资产负债表现金流量表
每个季度
毛利率
N/A
纯利率
11.51%
经营利润率
13.39%
投资回报
4.90%