StocksYara InternationalYAR.OL

YAR.OL

Yara International

469.58 7.08 (1.53%)
Priser ved Xignite, I NOK Marked lukket
Handl
S
469.58
K
470.72