Generel risikoerklæring

Denne meddelelse informerer dig om de risici, der er forbundet med investeringsprodukter, som du kan investere i via de tjenester, der stilles til rådighed for dig via enheder i eToro Group. eToro tilbyder et bredt sortiment af investeringstjenester i forbindelse med et antal produkter gennem deres regulerede enheder eToro (Europe) Ltd. autoriseret og reguleret af Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) og eToro (UK) Ltd. autoriseret og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) og eToro AUS Capital Limited bemyndiget af ASICS (Australian Securities and Investments Commission.

Investeringsprodukter tilbudt af eToro omfatter aktier, EFT’er (børshandlede midler) og kryptovalutaer, hvormed du bliver medejer af det underliggende aktiv. Herudover tilbyder eToro kontrakter for forskelle (CFD’er), der tilbyder eksponering over for valutaer, råvarer og indekser.

Alle transaktioner i forbindelse med aktier, EFT’er eller kryptovalutaer, hvor eToro tilbyder dig gearing (som ikke er tilgængelig for kryptovalutaer) eller lader dig indgå i korte transaktioner og/eller kopihandelstransaktioner (inkl. Smart Portfolios), skal anses for CFD-transaktioner.

eToro tilbyder også investorer mulighed for at købe underliggende kryptovalutaer, aktier eller ETF’er (dvs., KØBSTRANSAKTION for nævnte aktiver ved hjælp af gearing 1), beholde sådanne aktiver og efterfølgende sælge sådanne aktiver. Alle transaktioner, der er relateret til kryptovalutaer, er underlagt tillægget for handel med kryptovalutaer (“Tillæg for Handel med Kryptovalutaer”).

Da markeder for kryptovalutaer er decentraliseret og ikke reguleret, bliver vores kryptovalutahandelstjenester som term defineret i Tillæg for Handel med Kryptovalutaer ikke styret af nogen specifik europæisk lovgivningsmæssig ramme (inkl. MIFID). Når kunder hos eToro (Europe) Ltd. bruger vores kryptovalutahandelstjenester såvel som tjenester i forbindelse med handel med kryptovaluta-CFD’er, vil de derfor ikke drage fordel af de beskyttelser, der er til rådighed for kunder, der modtager regulerede investeringstjenester som adgang til Investorkompensationsfonden for kunder hos cypriotiske investeringsfirmaer til løsning af tvister. Kunder hos eToro (Europe) Ltd. vil fortsat nyde godt af reglerne i forbindelse med den bedste udførelse og kundepenge og sikring af kundeaktiver. Kunder hos eToro (UK) Ltd., der kun bruger kryptovalutahandelstjeneste (og ikke handel med kryptovaluta-CDF’er) vil ikke nyde godt af fordelen ved beskyttelse til rådighed for kunder, der modtager regulerede investeringstjenester som adgang til FSCS (Financial Services Compensation Scheme) og den finansielle ombudsmandstjeneste til løsning af tvister. Vi vil bestræbe os på at gøre det muligt for dig at drage fordel af reglerne i forbindelse med bedste udførelse og sikring af kundeaktiver.

Alle disse produkter indebærer en stor risiko og er ikke egnet til mange investorer. Denne meddelelse giver dig information om de risici, der er forbundet med disse produkter, men kan ikke forklare alle disse risici og heller ikke, hvordan sådanne risici er forbundet med dine personlige omstændigheder. Hvis du er i tvivl, bør du søge professionel bistand. Det er vigtigt, at du til fulde forstår de involverede risici, inden du beslutter dig for at handle med eToro, og at du har tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at håndtere sådanne risici, og at du nøje overvåger dine positioner. Handel indebærer risiko for din kapital. Du bør ikke investere penge, som du ikke har råd til at tabe. Men du kan ikke tabe mere end egenkapitalen på din konto.

  

UANSET ALT, HVAD DER MÅTTE VÆRE ANGIVET I VILKÅR OG BETINGELSER OG/ELLER DENNE GENERELLE RISIKOERKLÆRING, ER PERSONER BOSIDDENDE I FRANKRIG BERETTIGET TIL EN IBOENDE BESKYTTELSE. I OVERENSSTEMMELSE HERMED OG UAFHÆNGIGT AF MARKEDSUDSVING VIL DERES MAKSIMALE TAB FOR HVER TRANSAKTION VÆRE DET SAMLEDE BELØB INVESTERET I EN SÅDAN TRANSAKTION SOM OPDATERET AF EN SÅDAN BRUGER FRA TID TIL ANDEN.

CFD’er

CFD står for “Kontrakt på forskel”, og det indebærer, at du ikke køber det underliggende aktiv, men snarere en kontrakt om afregning af forskellen på den indledende kurs og den afsluttende kurs på aktivet. Ved handel med CFD’er handler du generelt på margin, og det betyder, at du kun skal indbetale en lille procentdel af den samlede værdi af din position. Dette kaldes “gearing”, og selv beskedne bevægelser i markedet kan have stor indvirkning, negativ eller positiv, på din handelskonto.

Hvis du har markedet imod dig, kan du evt. blive påført et samlet tab, der er større end de midler, der er investeret i en specifik position. Du er ansvarlig for alle tab på din konto op til egenkapitalen på din konto.

Inden beslutning om at handle på margin bør du nøje overveje dine investeringsformål, erfaringsniveau og vilje til at løbe risici. Vores CFD’er bliver ikke noteret på nogen fondsbørs. CFD’er involverer større risiko end investering i børsprodukter, da markedslikviditet ikke kan garanteres, og det kan være vanskeligere at likvidere en eksisterende position. Priser/kurser og andre betingelser fastsættes af os i overensstemmelse med vores forpligtelse til at tilvejebringe den bedste udførelse som angivet i vores politik om ordreudførelse og til at handle rimeligt og i overensstemmelse med de gældende vilkår og betingelser. Egenskaberne for vores CFD’er kan afvige væsentligt fra det faktisk underliggende marked eller værdipapir. Fulde oplysninger om alle vores CFD’er er angivet på vores website. Hvad angår selskabsbegivenheder i forbindelse med de underliggende aktiver sigter vi ikke på at tjene penge på vores kunder på baggrund af resultatet af selskabsbegivenheder som rettighedsproblemer, overtagelser, fusioner, aktiefordelinger eller konsolideringer og åbne tilbud. Vi sigter på at afspejle den behandling, vi modtager eller ville modtage, hvis vi kurssikrede vores eksponering over for dig i det underliggende marked. Men i sidste instans handler vi ikke i det underliggende marked, og hvad angår vores CFD’er, vil vores behandling af dig evt. være mindre fordelagtig, end hvis du havde ejet det underliggende værdipapir.

CFD’er er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. 74% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD’er fungerer, og om du har råd til at løbe den store risiko for at miste dine penge.

CFD’er er ikke egnet til den, der investerer på langt sigt. Hvis du holder et CFD åbent i et langt tidsrum, kan de dermed forbundne omkostninger stige (som dag-til-dag-gebyrer), og det kan evt. være mere profitabelt at købe det underliggende aktiv i stedet for. Der kan forekomme pludselige bevægelser i markedet kaldet “gapping”, der medfører en dramatisk ændring i kursen/prisen på det underliggende aktiv. Gapping kan forekomme, når det underliggende marked er lukket, og det kan betyde, at prisen/kursen på det underliggende marked åbner på et væsentligt forskelligt niveau og til en mindre fordelagtig pris/kurs for dig.

Du skal til enhver tid, når du har åbne positioner, sikre, at din konto opfylder vores krav til margin, der kan ændres fra tid til anden. Hvis din pris/kurs udvikler sig ufordelagtigt for dig, eller hvis vores krav til margin er ændret, kan det være nødvendigt for dig at tilføre os betragtelige yderligere midler til opfyldelse af dit marginkrav med kort varsel for at opretholde dine åbne positioner. Hvis du ikke gør dette, er vi berettiget til at lukke en eller flere af dine positioner, og kun du vil være ansvarlig for evt. påførte tab som følge heraf.

Hensigtsmæssighed

Inden vi åbner en konto for dig, skal vi foretage en vurdering af, om det produkt/de produkter og/eller tjenester, du har valgt, er egnet til dig, og vi skal advare dig, hvis vi på baggrund af de oplysninger, du har givet os, anser ethvert produkt eller enhver tjeneste som uegnet. Hvis du beslutter dig for at fortsætte og åbne en konto hos os, bekræfter du, at du er opmærksom på og forstår risiciene.

Positionsovervågning

Du skal endvidere sikre, at du er i stand til at overvåge positioner på din konto til enhver tid, da du er den eneste ansvarlige herfor. Vi er ikke ansvarlige for overvågning af positioner på din konto.

Udførelse

Selv om eToros handelsplatform er automatiseret, og vi giver dig den bedste udførelse, der fås, er det muligt, at markedsprisen kan have ændret sig mellem ordreafgivelse og tidspunktet for udførelse, og derfor kan vi ikke garantere, at den anmodede pris/kurs vil være den samme som den pris/kurs, som ordren udføres til. Den pris/kurs, du modtager, kan være i dit favør eller disfavør.

For at begrænse tab kræver vi, at du vælger grænser for ‘stop loss’. Disse udgør grænserne for automatisk lukning af din position, når den når en pris/kurs valgt af dig. Men der kan være tale om omstændigheder, hvor en ‘stop loss’-grænse ikke er helt virkningsfuld, hvis der f.eks. er tale om hurtige pris-/kursbevægelser eller lukning af marked.

Endvidere er der risici forbundet med brug af online handelsudførelse og handelssystemer, inkl., men ikke begrænset til, software- og hardwarefejl og manglende internetforbindelse.

Copy Trading

eToro tilbyder sociale handelsfunktioner. Ved beslutning om at kopiere en specifik handler eller handlere og/eller følge en særlig strategi skal du overveje din samlede økonomiske situation inkl. økonomiske forpligtelser, og at du forstår, at brug af sociale handelsfunktioner er meget spekulativ, og at du kan blive påført betydelige tab, der overstiger det beløb, der er anvendt til at kopiere en handler eller handlere. Risiciene forbundet med sociale handelsfunktioner omfatter, men er ikke begrænset til, automatiseret handelsudførelse, hvor åbning og lukning af handler vil foregå på din konto uden din manuelle indgriben.

Du kan læse mere om risici ved kopiering af handel her.

Kryptovalutaer

 • Trading risks
  • Since Cryptocurrencies markets are decentralized and non-regulated our Cryptocurrencies Trading Services are unregulated services which are not governed by any specific European regulatory framework (including MIFID). This means that there is no central bank that can take corrective measure to protect the value of Cryptocurrencies in a crisis or issue more currency. Therefore, when eToro (Europe) Ltd. customers are using our Cryptocurrencies Trading Service as well as Cryptocurrencies CFDs trading services they will not benefit from the protections available to clients receiving regulated investment services such as the access to the Investor Compensation Fund for Customers of Cypriot Investment Firms and the Financial Ombudsman Service for dispute resolution. eToro (Europe) Ltd. customers will continue to benefit from the rules relating to best execution and client money and safekeeping of client assets.

eToro (UK) Ltd. customers using the Cryptocurrencies Service only (and not Cryptocurrencies CFDs Trading) will not benefit from the protections available to clients receiving regulated investment services such as the access to the Financial Services Compensation Scheme (FSCS) and the Financial Ombudsman Service for dispute resolution. We will endeavor to enable you to benefit from rules relating to best execution and safekeeping of client assets.

  • Handelsrisici
   • Da markeder for kryptovalutaer er decentraliseret og ikke reguleret, bliver vores kryptovalutahandelstjenester uregulerede tjenester, der ikke er styret af nogen specifik europæisk lovgivningsmæssig ramme (inkl. MIFID). Dette betyder, at der ikke er nogen centralbank, der kan foretage korrigerende foranstaltninger til at beskytte værdien af kryptovalutaer i tilfælde af en krise eller udstedelse af mere valuta. Når kunder hos eToro (Europe) Ltd. bruger vores kryptovalutahandelstjenester såvel som tjenester i forbindelse med handel med kryptovaluta-CFD’er, vil de derfor ikke drage fordel af de beskyttelser, der er til rådighed for kunder, der modtager regulerede investeringstjenester som adgang til Investorkompensationsfonden for kunder hos cypriotiske investeringsfirmaer til løsning af tvister. Kunder hos eToro (Europe) Ltd. vil fortsat nyde godt af reglerne i forbindelse med den bedste udførelse og kundepenge og sikring af kundeaktiver.

  Kunder hos eToro (UK) Ltd., der kun bruger kryptovalutatjenesten (og ikke handel med kryptovaluta-CFD’er), vil ikke få fordel af de beskyttelser, der er til rådighed for kunder, der modtager regulerede investeringstjenester som adgang til FSCS (Financial Services Compensation Scheme) og den finansielle ombudsmandstjeneste til løsning af tvister. Vi vil bestræbe os på at gøre det muligt for dig at drage fordel af reglerne i forbindelse med bedste udførelse og sikring af kundeaktiver.

 • MARKEDER FOR KRYPTOVALUTAER FASTLÆGGES KUN AF UDBUD OG EFTERSPØRGSEL. Markedet for krytovalutaer er en dynamisk arena, og de relevante priser/kurser er ofte meget uforudsigelige og volatile. Priserne/kurserne på kryptovaluta er normalt ikke transparente og meget spekulative og tilbøjelige til markedsmanipulation. Under de værst tænkelige forhold kan produktet vise sig at være værdiløst.Det er
 • vigtigt at foretage en skelnen mellem indikative priser, der bliver vist på diagrammer, og handelspriser, der bliver vist på vores handelsplatform. Indikative pristilbud giver kun en angivelse af, hvor markedet befinder sig. Da markeder for kryptovalutaer er decentraliseret, betyder det, at der mangler en enkelt central børs, hvor alle transaktioner bliver foretaget, og hver markedsdeltager kan opleve lidt afvigende priser. Derfor vil alle priser vist på et diagram tilvejebragt af os eller en tredjepart kun være “indikative” priser og ikke nødvendigvis de faktiske “handelspriser”, hvor der kan gennemføres handler.
 • Der er en tilbøjelighed til, at kryptovalutaer bliver brugt til illegale aktiviteter på grund af transaktionernes anonymitet, og investorer ville blive påvirket negativt, hvis ordenshåndhævende organer undersøger påståede ulovlige aktiviteter.
 • I OVERENSSTEMMELSE HERMED BØR KRYPTOVALUTAER ANSES FOR AT VÆRE ET EKSTREMT HØJRISIKOAKTIV, OG DU BØR ALDRIG INVESTERE PENGE, SOM DU IKKE HAR RÅD TIL AT TABE. På baggrund af det foregående er kryptovalutaer ikke interessante for alle investorer. Du bør ikke handle med disse produkter, medmindre du besidder den nødvendige viden og ekspertise, og du forstår disse produkters egenskaber og din udsættelse for risiko. Du bør også få godtgjort, at produktet er velegnet for dig set i lyset af dine omstændigheder og din økonomiske stilling. Hertil kommer, at brugen af vores tjenester aldrig kan anses som en sikker investering, men snarere som en investering med en høj risiko forbundet dermed. Endvidere skal vores gebyr lægges til online priserne, hvilket gør en handel på vores websites endnu mere volatil.
 • Risikoen for tab ved handel med kryptovalutaer kan være ganske betragtelig. Du bør derfor overveje nærmere, om en sådan form for handel er egnet for dig set i lyset af dine omstændigheder og økonomiske ressourcer. Du skal være opmærksom på, at du kan komme til at miste alle midler på din konto. Hvis markedet udvikler sig negativt i forhold til din position, kan du af os blive bedt om at tilvejebringe et betragteligt beløb som yderligere marginbetaling med kort varsel for at opretholde din position. Hvis du ikke stiller de krævede midler til rådighed inden det af os fastsatte tidsrum, bliver din position evt. likvideret med et tab, og du kommer til at hæfte for et heraf følgende underskud på din konto.
 • eToro tillader for indeværende handel med kryptovalutaer i weekends og forbeholder sig ret til at gøre det. eToro har ret til at fastsætte, at handel med kryptovalutaer kun må foregå fra mandag til fredag. På baggrund af, at kryptovalutabørser evt. driver forretning i weekender, kan der være en betragtelig forskel på fredagens lukkekurs og søndagens åbningskurs. Alle sådanne faktorer kan medvirke til, at du enten ikke afslutter en ordre på en specifik handelsdag eller afslutter en ordre til en meget mindre favorabel pris.
 • Under visse markedsforhold kan du evt. finde det vanskeligt eller umuligt at likvidere en position. Det kan f.eks. forekomme, når markedet når en daglig prisudsvingsgrænse (“grænsebevægelse”), hvis der er utilstrækkelig likviditet på markedet.
 • Visse kryptoaktiver kan medføre yderligere eller særlige risici.
 • Nyudstedte kryptovalutaer kan medføre yderligere risici, som du skal overveje: Begrænset likviditet eller vanskeligheder med at handle med aktivet, efter du har købt det. Det betyder, at priserne kan være volatile, gå hurtigt op og ned, og likviditeten kan være begrænset, alt afhængig af udbud og efterspørgsel. eToro kan ikke kontrollere disse eksterne faktorer.
 • Blockchain-risici. Da blockchain er et uafhængigt offentligt peer-to peer netværk og ikke styres på nogen som helst måde af eToro, kan eToro ikke gøres ansvarlig for nogen svigt og/eller fejl og/eller brud, der måtte forekomme i forbindelse med blockchain eller på noget andet netværk, hvor der udstedes og/eller handles med kryptovalutaer. Du vil være bundet af og underlagt enhver form for større og/eller mindre ændringer i blockchain-systemet og underkastet enhver gyldig lovgivning, der gælder for blockchain. Vi fremsætter ingen anbringender eller nogen form for garanti, hverken udtrykt eller underforstået, lovgivningsmæssigt eller på anden vis vedrørende Blockchain funktionalitet eller evt. brud på sikkerheden i Blockchain.
 • Brug af kryptovalutaprotokoller. eToro hverken ejer eller kontrollerer de underliggende softwareprotokoller, der styrer driften af kryptovalutaer til rådighed for handel på vores platform. Generelt er de underliggende protokoller open source, og enhver kan bruge, kopiere, ændre og distribuere dem. eToro er ikke ansvarlig for brug af de underliggende protokoller, og eToro afgiver ikke nogen garanti for deres funktionalitet, sikkerhed eller tilgængelighed. De underliggende protokoller er med forbehold af pludselige ændringer i brugsregler (“forgreninger”), og sådanne forgreninger kan i betragteligt omfang påvirke værdi, funktion og/eller endda navn på de kryptovalutaer, som eToro ligger inde med af hensyn til dig. I tilfælde af en forgrening er eToro berettiget til at suspendere eToros operationer (med eller uden forudgående meddelelse til dig), og eToro er berettiget til at (a) konfigurere eller genkonfigurere sine systemer eller til at (b) beslutte ikke at understøtte (eller ophøre med at støtte) den forgrenede protokol i sin helhed. eToro er berettiget til, men ikke forpligtet til, at regulere din konto i forbindelse med en forgrening afhængig af omstændighederne i forbindelse med hver begivenhed, der kan tillægges en specifik kryptovaluta i din besiddelse.
 • Tredjepartsrisici. Du kan vælge at udføre enhver ordre og/eller opbevare ikke konvertible papirpenge og kryptovalutaer via tredjeparter. Sådanne tredjeparter er ikke banker, der opbevarer deres ikke konvertible papirpenge/virtuelle valuta som et indlån. Hvis en sådan tredjepart mister penge, svigter eller lukker sin forretning, er der ingen specifik lovgivningsmæssig beskyttelse, der dækker dig for tab opstået i forbindelse med midler, du har opbevaret hos en sådan tredjepart, selv når en sådan tredjepart er registreret hos en national myndighed. Afhængig af struktur og sikkerhed i forbindelse med den digitale tegnebog er der nogen, der er sårbare over for hacking og deraf følgende tyveri af virtuel valuta eller tab af kundeaktiver. eToro vil ikke holdes ansvarlig i tilfælde af tab forårsaget af disse tredjeparter.
 • Afnotering eller manglende understøttelse af kryptovalutaer: Hvis nogen af de kryptovalutaer, der udgør emnet for din ordre, på et eller andet tidspunkt bliver afnoteret og/eller hvis vi ikke længere understøtter handel med sådanne kryptovalutaer uanset årsag, bliver den pågældende ordre straks lukket. Hvis eToro bliver underrettet om, at den kryptovaluta, du har på din konto, sandsynligvis bliver afnoteret og/eller fjernet og/eller annulleret fra enhver af børserne (nogle af dem eller alle), og eToro tror, at de ikke længere vil være i stand til at handle med sådanne kryptovalutaer, skal eToro udfolde en bestræbelse på at sælge kryptovalutaerne på dine vegne på en sådan måde, som de måtte beslutte.

Automatiseret handel og internetrisici

Ved handel på vores website og/eller ved brug af vores applikationer kan der forekomme systemfejl. Du bør være opmærksom på de risici, der kan opstå som følge af systemfejl, og som kan indebære, at din ordre bliver forsinket eller går tabt.

Du anerkender, at der er risici forbundet med brug af et internetbaseret handelssystem inkl. men ikke begrænset til, svigtende hardware, software og internetforbindelser, risikoen for indførelse af ondartet software, risikoen for, at tredjeparter kan opnå uautoriseret adgang til information og/eller aktiver (inkl. dine kryptovalutater) gemt på dine vegne, cyberangreb, netværkssvigt for kryptovalutaer (som f.eks. blockchain), computervira, kommunikationssvigt, afbrydelser, fejl, forvrængninger eller forsinkelser, du måtte opleve ved handel via tjenesterne, hvordan det end måtte være opstået, spyware, scareware, trojanske heste, orme og anden malware, der kan påvirke din computer eller andet udstyr, eller enhver form for phishing, fupprogrammer eller andre angreb. Du skal også være opmærksom på, at sms- og e-mailtjenester er sårbare over for fupprogrammer og phishingangreb, og du bør være omhyggelig ved gennemgang af meddelelser, som foregiver at stamme fra eToro.

Gebyrer og omkostninger

Vores honorarer og gebyrer er angivet på vores website etoro.com under afsnittet ‘Honorarer’. Vær opmærksom på alle omkostninger og gebyrer, der påhviler dig, fordi sådanne omkostninger og gebyrer vil påvirke din lønsomhed.

Information

Alle meninger, nyheder, forskning, analyser, priser eller andre oplysninger indeholdt på dette website stilles til rådighed som generelle markedskommentarer og udgør ikke investeringsrådgivning. eToro kan ikke gøres ansvarlig for tab opstået på baggrund af investeringer baseret på vores anbefalinger, prognoser eller andre tilvejebragte oplysninger.

 Tidligere afkast

Tidligere afkast er ikke en indikator for fremtidige afkast. Værdien af investeringer kan gå ned såvel som op.

Valutarisiko

Din konto hos eToro bliver ført i USD, og kan være forskellig fra den valuta, du brugte til din indbetaling, og i overensstemmelse hermed skal du være opmærksom på valutaudsving. Se også eToros blog-artikel om valutaudsvings indflydelse på profit og tab.

Risici ved SPAC

Investering i SPAC’er indebærer forskellige risici i forhold til investering i andre aktier på eToro. I modsætning til andre børsnoterede selskaber er SPAC’er skuffeselskaber, når de bliver børsnoteret, og de har derfor ikke en underliggende driftsvirksomhed. Det betyder, at du er afhængig af SPAC’ernes ledelse for at realisere din investering. Der er ingen garanti for, at SPAC’er bliver administreret af enkeltpersoner og virksomheder, der er kompetente eller kvalificerede til jobbet. Du bør læse SPAC’ernes prospekt i forbindelse med børsintroduktion og eventuelle regnskaber eller andre indsendte eller offentliggjorte dokumenter med nøgleoplysninger for at forstå vilkårene for dine investeringer og de økonomiske interesser og motivationer for den SPAC, du investerer i. Desuden bliver SPAC’er, der ikke gennemfører en erhvervelse inden for en bestemt tidsperiode, afviklet. Som følge heraf er der en risiko for, at du ikke får dækket en del af eller alle de penge, du har investeret direkte i SPAC’en. Afviklingen af SPAC’en gør sandsynligvis også alle aktier, der besiddes i SPAC’en, værdiløse. Få flere oplysninger om de specifikke risici ved at investere i SPAC’er ved at klikke her.

 

Risiko knyttet til udvidede handelstider

Der er generelt lavere handelsvolumen i den udvidede handel. Derfor vil prisbevægelser være mere volatile og mindre repræsentative. Handlende kan opleve:

 • Lavere likviditet: Der er typisk færre købere og sælgere i den udvidede handel, hvilket kan resultere i lavere handelsvolimener og større spredning mellem købs- og salgspris. Dette kan gøre det sværere at udføre handler til de ønskede priser.
 • Højere volatilitet: Lavere likviditet kan også føre til større udsving i prisen, så den kan variere signifikant.
 • Øget konkurrence: I den udvidede handel vil handlende konkurrere mod professionelle og institutioner, der har adgang til flere ressourcer.
 • Risiko for kursændringer: Kurserne på værdipapirer handlet i den udvidede handelstid afspejler muligvis ikke kurserne, hverken ved slutningen af normal åbningstid eller ved åbningen næste morgen. Som følge heraf kan du modtage en ringere pris, end du ville få i almindelig åbningstid.
 • Risiko for nyheder: Normalt kan nyhedsmeddelelser påvirke kursen på deres værdipapirer efter den almindelige åbningstid. På samme måde annonceres vigtige finansielle oplysninger ofte uden for den almindelige åbningstid. Ved handel i den udvidede åbningstid kan disse meddelelser forekomme under handel, og hvis de kombineres med lavere likviditet samt højere volatilitet, kan de forårsage en overdreven og uholdbar effekt på kursen på et givent værdipapir.
 • Risiko for større spredning: Spredningen refererer til forskellen mellem den pris, som du kan købe et værdipapir samt salgsprisen. Lavere likviditet kombineret med højere volatilitet kan resultere i bredere spredning end normalt for et bestemt værdipapir.