Regulering og licens

eToros mæglerservice leveres af eToro (Europe) Ltd (“eToro Europe”), et registreret cypriotisk investeringsfirma (CIF). Virksomhedens registreringsnummer er HE20058. eToro Europe er reguleret af Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) under licensnummer 109/10.  I UK er eToro (UK) Ltd. (“eToro UK”) (selskabsregistreringsnummer 7973792) bemyndiget og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) under virksomhedens referencenummer 583263. eToro Europe og eToro UK arbejder begge under og er i overensstemmelse med MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). I Australien bliver tjenester og produkter leveret af eToro AUS Capital Pty Ltd. (ABN 66 612 791 803) (“eToro Australia”), der er indehaver af en AFSL (Australian Financial Services Licence) nr. 491139 udstedt af ASIC (Australian Securities and Investments Commission) og reguleret iht. Virksomhedsloven (Commonwealth). eToro Australia sørger for, at deres kunder modtager tjenester fra eToro Europe.

Indsættelse af penge på din konto

Sådan hæver du penge fra din eToro-konto

Klagehåndteringspolitik

Markedstid og gebyrer

Gearing og margin

eToros cookiepolitik

eToros privatlivspolitik for social handel

Generel risikoerklæring

Vilkår og betingelser

eToro og mæglere

De vilkår og betingelser, du aftalte ved registrering, fastsatte, hvilken enhed og forordning, der er gældende for dig. Disse oplysninger vises også i dine kontoindstillinger.

MiFID (direktivet om markeder for finansielle instrumenter) er en EU-lov, som giver en harmoniseret reguleringsordning for investeringsservice på tværs af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hovedformålet med direktivet er at øge konkurrencen og klientbeskyttelse i investeringstjenester. Aktiviteter og tjenester fra både eToro UK og eToro Europe er i overensstemmelse med MiFID-krav. Al dokumentation og alle procedurer er i overensstemmelse med MiFID-regler.

eToro (Europe) Ltd.

eToro Europe med registreret kontor på 4 Profiti Ilia Street, Germasogeia, Limassol, Cypern har licens til at levere investeringstjenester ved modtagelse og overførsel af ordrer i forbindelse med et eller flere finansielle instrumenter, udførelse af ordrer på vegne af kunder, håndtering af egen konto i relation til et eller flere finansielle instrumenter og porteføljeforvaltning. Den har også licens til at tilbyde de tilknyttede tjenesteydelser som opbevaring og forvaltning af finansielle instrumenter, herunder værdipapirer og relaterede tjenester. eToro Europe handler med dig enten som principal eller som agent. Når vi fungerer som agent bruger vi en anden eksekverende mægler, inkl. en ikke tilknyttet tredjepart til udførelse af vores kunders ordrer.

Fuld information om de tjenester og instrumenter, som eToro Europe har licens til at tilbyde, fås ved at klikke på Investeringstjenester og Tilknyttede tjenester.

eToro (UK) Ltd.

eToro UK med hjemsted på 5 Fleet Place, London EC4M 7RD og hovedforretningssted på 24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB har licens til at handle og foretage investeringsarrangementer som agent eller principal på et tilsvarende principalgrundlag og opbevare kunders penge. eToro UK handler med dig og vil bruge en anden udførende mægler, inkl. eToro Europe eller en ikke tilknyttet tredjepart, til at udføre vores kunders ordrer.

Fuld information om de tjenester og instrumenter, som eToro Europe har licens til at tilbyde, fås ved at klikke her

eToro AUS Capital Pty Ltd.

eToro Australia med registreret hjemsted på Level 26, 1 Bligh Street i Sydney NSW 2000, Australien er licenseret til at handle med derivater og udenlandske valutakontrakter som agent for dig og som principal.  Når vi optræder som agent, bruger vi en anden udførende mægler, herunder eToro Europe eller en ikke-tilknyttet tredjepart til at udføre kundernes ordrer.

Copy Trading

CopyTrading™ er en funktion, som tillader dig at instruere os om automatisk at generere en ordre til din konto baseret på dit valg af handler eksekveret af en anden eToro-bruger (“den førende handler”). CopyTrading™-funktionen er leveret til dig af eToro Europe (og indrettet til dig af din lokale licenserede udbyder, hvis din lokale udbyder ikke er eToro Europe). Før du kan bruge funktionen CopyTrading™, vil eToro Europe vurdere dens egnethed for dig baseret på oplysninger, som du giver. Dette kan føre til begrænsninger på din CopyTrading™-aktiviteter eller blokere dem helt. Adgang til CopyTrading™ under alle forhold er ikke en garanti eller tilkendegivelse af, at en eToro-enhed du er blevet rådgivet, er egnet for dig. Se de fulde betingelser for adgang.

Jurisdiktioner

Europa
UNITED KINGDOM eToro (UK) Ltd. er reguleret af Financial Conduct Authority (FCA) og har en grænseoverskridende licens fra FCA til at tilbyde sine tjenester i EØS’ medlemsstater. Få en detaljeret liste over lande ved at klikke her.
CYPERN eToro (Europe) Ltd. er reguleret af  Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) og har en grænseoverskridende licens til at tilbyde sine tjenester i EØS’ medlemsstaterog uden for området.
USA
USA eToro USA drives af eToro USA LLC, der er regostreret hos FinCEN som en MSB (Money Services Business).
Australien
Australien eToro AUS CapitalAustralia Pty Ltd. autoriseret af Australian Securities and Investments Commission (ASIC).
Seychellerne
Seychellerne eToro (Seychellerne) Limited, der har sit registrerede kontor og hovedforretningssted på Room B11, 1st Floor, Providence Complex, Providence, Mahe’, Seychellerne, eToro Seychellerne, har fået en mæglerlicens fra Seychellernes Financial Securities Authority (licens nr. SD076), der gør det muligt for dem at tilbyde værdipapirer, CFD-produkter og alle kopifunktioner til kunder.

 

Lovgivningsmæssige oplysninger

Kundekategorisering

Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) kræver kategorisering af kunder som detailkunder, professionelle kunder eller berettigede modparter. eToro Europe og eToro UK kategoriserer alle kunder som detailkunder ved åbning af en handelskonto, der har det højeste beskyttelsesniveau (som berettigelse til Investor Compensation Fund, Best Execution og Safeguarding Clients Assets osv.). Kunder kan skriftligt anmode eToro Europa/eToro UK om at blive omklassificeret, som det måtte være relevant, og selskaberne kan omkategorisere dig i henhold til specifikationer, betingelser og procedurer for MiFID. “Detailkunde” er en kunde, der ikke er professionel kunde eller en berettiget modpart. Berettiget modpart er en professionel kunde eller en juridisk enhed, der yder investeringsservice, der involverer modtagelse og overdragelse eller udførelse af ordrer. Kunder i denne kategori har det laveste beskyttelsesniveau. Professionelle kunder er kunder, der besidder erfaring, viden og ekspertise til at træffe egne investeringsbeslutninger og korrekt vurdering af de risici, som de pådrager sig, og de skal overholde følgende kriterier: Α. Kategorier af kunder, der kan anses for at være professionelle: Følgende skal anses for professionelle i relation til alle investeringstjenester og aktiviteter og finansielle instrumenter:

 1. Enheder, som skal være godkendt eller reguleret til at operere på de finansielle markeder. Nedenstående liste skal forstås som omfattende alle godkendte enheder, der udfører de nævnte enheders karakteristiske aktiviteter: Enheder bemyndiget af en medlemsstat i henhold til EF-direktiv, enheder bemyndiget eller reguleret af en medlemsstat uden henvisning til et sådant direktiv og enheder bemyndiget eller reguleret af en ikke-medlemsstat
  1. Kreditinstitutioner
  2. Registrerede investeringsfirmaer
  3. Andre bemyndigede eller regulerede finansinstitutioner
  4. Forsikringsforetagender
  5. Kollektive investeringsordninger og forvaltningsselskaber for sådanne ordninger
  6. Pensionsfonde og forvaltningsselskaber for sådanne fonde
  7. Vare- og varederivathandlere
  8. Andre institutionelle investorer.
  9. Lokale
 2. Store virksomheder, der opfylder to af de følgende krav til størrelse forholdsmæssigt:
  1. Balancesum på mindst 20.000.000 euro
  2. Nettoomsætning på mindst 40.000.000 euro
  3. Egenkapital på mindst 2.000.000 euro
 3. Nationale og regionale regeringer, offentlige organer, der forvalter offentlig gæld, centralbanker, internationale og supranationale institutioner såsom Verdensbanken, IMF, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank og andre lignende internationale organisationer.
 4. Andre institutionelle investorer, hvis hovedaktivitet er at investere i finansielle instrumenter, herunder enheder dedikeret til omsætning af aktiver til værdipapirer eller andre finansielle transaktioner. De skal dog have mulighed for at anmode om ikke professionel behandling, og eToro Europe/eToro UK kan i relevant omfang aftale at sikre et højere beskyttelsesniveau.
 5. Det påhviler kunden anset for at være professionel kunde at anmode om et højere beskyttelsesniveau, når denne ikke er i stand til at vurdere eller styre risiciene ordentligt. Dette højere beskyttelsesniveau bliver tilvejebragt, når en kunde, der anses for at være professionel, indgår en skriftlig aftale med eToro Europa/eToro UK, som det måtte være relevant, med den virkning, at kunden ikke skal behandles som en professionel, hvad angår den gældende forretningsskik.

Β. Kunder, der kan behandles som professionelle efter anmodning: Kunder andre end de ovennævnte, inkl. organer i den offentlige sektor og private individuelle investorer kan også opnå tilladelse til at frasige sig nogle af beskyttelserne tillagt efter gældende regler for god forretningsskik fra eToro Europe/eToro UK, som det måtte være relevant. Både eToro Europe og eToro UK har derfor tilladelse til at behandle enhver af ovenstående kunder som professionelle, under forudsætning af at de relevante kriterier og procedurer bliver opfyldt. Sådan at kunden er i stand til at træffe sine egne investeringsbeslutninger og forstår de iboende risici (fitnesstest). Selskabet forbeholder sig ret til at afvise nogen af de ovennævnte anmodninger om forskellig kategorisering. Anmodninger om flere oplysninger og genkategoriseringer skal indsendes til

https://www.etoro.com/da-dk/customer-service/

Politik for bedste udførelse og ordrehåndtering


 

Klagehåndteringsprocedure

Interessekonfliktpolitik

Investors Compensation Fund

Centrale informationsdokumenter (eToro Europe)

Hvidvaskpolitik

Både UK og Cypern har vedtaget en passende lovgivning og taget effektive lovgivningsmæssige og andre foranstaltninger ved at iværksætte passende mekanismer til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvaskning af penge, finansiering terroraktiviteter og økonomisk kriminalitet. Desuden er begge lande forpligtet til at anvende alle kravene i internationale konventioner og standarder på dette område og specielt dem, der følger af EU-direktiver. Lovgivningen i UK og Cypern er blevet harmoniseret med det tredje EU-direktiv om forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvaskning af penge og terrorfinansiering (direktiv 2005/60/EF). Som regulerede virksomheder er eToro Europe og eToro UK begge forpligtet til at følge de relevante regler og at sikre, at der træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, finansiering terroraktiviteter og økonomisk kriminalitet.

Kapitaltilstrækkelighed

I overensstemmelse med de gældende bestemmelser har både eToro Europe og eToro UK brug for egne midler, der altid opfylder minimumskapitalkravene i Forordningen om Europæiske Kapitalkrav. Et investeringsselskab skal have sikret sig sunde, effektive og fuldstændig strategier og processer til at vurdere og vedligeholde de løbende beløb, typer og distribution af intern kapital, som de anser for tilstrækkelige til at dække art og niveau af risici, som de kan blive udsat for. Disse strategier og processer er genstand for regelmæssig intern revision for at sikre, at de forbliver omfattende og står i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter.

Sikring af kundeaktiver

Vi holder vores kunders midler på separate konti, således at kunders midler vil være adskilt fra vores egne aktiver. En sådan adskillelse af konti bliver overvåget både internt og eksternt. Vi samarbejder kun med velanskrevne betalingsinstitutioner og betalingsformidlere

Søjle 3-oplysninger

RTS 28-rapport

Vidste du det?

eToro handler udelukkende om at handle online på en enkel og sikker måde. Få mere at vide om eToros internationale handelsmæglere og forordninger