StocksElekta AB Ser. BEKTAB.ST

EKTAB.ST

Elekta AB Ser. B

117.59 0.19 (0.16%)