Currencies-USDHUF-

USDHUF USD/HUF

356.300 3.808 (1.08%)
V
356.300
K
356.550
V
356.300
K
356.550