Regulering en licentie

De tussenhandeldiensten van eToro worden geleverd door eToro (Europe) Ltd. (‘eToro Europe’), een geregistreerde ‘Cypriot Investment Firm’ (CIF – Cypriotisch beleggingsbedrijf). Het registratienummer van het bedrijf is HE20058. eToro Europe wordt gereguleerd door de Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) onder licentienummer 109/10. In het Verenigd Koninkrijk wordt eToro (UK) Ltd. (‘eToro UK’) onder bedrijfsregistratienummer 7973792 gemachtigd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). eToro Europe en eToro UK zijn beide actief onder en overeenkomstig de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID – de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten). In Australië worden de diensten en producten geleverd door eToro AUS Capital Pty Ltd. (‘eToro Australia’). ABN 66 612 791 803 is de houder van een Australian Financial Services Licence (AFSL) 491139, uitgegeven door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC). De onderneming wordt gereguleerd onder de Corporations Act (Commonwealth). eToro Australia biedt diens cliënten diensten aan via eToro Europe.

Middelen op uw account storten

Hoe kunt u geld opnemen van uw eToro-rekening

Beleid voor klachtenafhandeling

Handelstijden en tarieven

Hefboomwerking en marge

Cookiebeleid eToro

Privacybeleid van eToro voor sociaal beleggen

Algemene Risicoverklaring

Algemene voorwaarden

eToro en brokers

De algemene voorwaarden waarmee u bij de registratie heeft ingestemd, gaven aan welke entiteit en regelgeving op u van toepassing zijn. Deze informatie wordt ook weergegeven in uw accountinstellingen.

De MiFID is een wet van de Europese Unie die voorziet in geharmoniseerde regelgeving voor beleggingsdiensten in de Europese Economische Ruimte. De belangrijkste doelstellingen van de richtlijn zijn het vergroten van concurrentie en het beschermen van klanten bij beleggingsdiensten. De activiteiten en diensten van zowel eToro UK als eToro Europe voldoen aan de MiFID-vereisten. Alle documentatie en procedures zijn in overeenstemming met de MiFID-regelgeving.

eToro (Europe) Ltd.

eToro Europe, met maatschappelijke zetel op 4 Profiti Ilia Street, Germasogeia, Limassol, Cyprus, heeft een licentie voor het verlenen van beleggingsdiensten van het ontvangen en verzenden van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten, het uitvoeren van orders namens klanten, die voor eigen rekening handelen, met betrekking tot portefeuillebeheer en beleggingsadvies. Het bedrijft beschikt ook over een licentie voor het verstrekken van de nevendienst van het bewaren en beheren van financiële instrumenten, met inbegrip van bewaarneming en aanverwante diensten. eToro Europe handelt met u als opdrachtgever of als vertegenwoordiger. Wanneer we als vertegenwoordiger handelen, gebruiken we een andere uitvoerende broker, inclusief een niet-gelieerde derde, om orders van onze klanten uit te voeren.

Voor volledige informatie over de diensten en instrumenten waarvoor eToro Europe een licentie heeft, kunt u klikken op Beleggingsdiensten en Nevendiensten.

eToro (UK) Ltd.

eToro (UK) Ltd. (eToro UK), met maatschappelijke zetel op 5 Fleet Place, Londen EC4M 7RD (VK) en hoofdvestiging op 42nd floor, One Canada Square, Canary Wharf, Londen E14 5AB, VK, heeft een licentie om activiteiten uit te voeren of regelingen te treffen voor beleggingen als vertegenwoordiger of opdrachtgever op een overeenkomende basis voor opdrachten en het inhouden van klantengeld. eToro UK handelt met u als agent en zal een andere uitvoerende broker, inclusief eToro Europe of een niet-gelieerde derde partij, gebruiken om orders van onze klanten uit te voeren.

Voor volledige informatie over de diensten en instrumenten waarvoor eToro UK een licentie heeft, kunt u hier klikken

eToro AUS Capital Pty Ltd.

eToro AUS Capital Pty Ltd. (eToro Australia), met maatschappelijke zetel op Level 26, 1 Bligh Street, Sydney NSW 2000, Australië, heeft een licentie om te handelen in derivaten en valutacontracten, als uw vertegenwoordiger en als opdrachtgever. Wanneer we als vertegenwoordiger optreden, zullen we een andere uitvoerende makelaar gebruiken, inclusief eToro Europe of een niet-gelieerde derde, om orders van onze cliënten uit te voeren.

Copy Trading

CopyTrading™ is een automatisch genererende dienst uit hoofde waarvan u ons opdraagt om bepaalde transacties, die worden uitgevoerd door een andere gebruiker van de diensten van eToro (de “Lead Trader”), voor uw account te kopiëren. De functie CopyTrading™ wordt u aangeboden door eToro Europe (en voor u overeengekomen door uw plaatselijke licentieverlener als uw plaatselijke aanbieder niet eToro Europe is). Voordat u gebruik kunt maken van de functie CopyTrading™, zal eToro Europe de geschiktheid voor u beoordelen op basis van de door u verstrekte informatie. Dit kan leiden tot beperkingen van uw activiteiten met CopyTrading™ of de algehele blokkering daarvan. Toegang tot CopyTrading™ is in geen geval een waarborg of bevestiging dat welke eenheid van eToro dan ook u zou hebben geadviseerd dat dit voor u geschikt is. Zie de volledige voorwaarden voor toegang.

Rechtsgebieden

Europa
VERENIGD KONINKRIJK eToro (UK) Ltd. wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) en bezit een grensoverschrijdende licentie van de FCA om diensten aan te bieden in lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Klik voor een gedetailleerde lijst van landen en machtigingen hier.
CYPRUS eToro (Europe) Ltd. wordt gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) en bezit een grensoverschrijdende licentie van de CySEC om diensten aan te bieden in lidstaten van de Europese Economische Ruimte en hierbuiten.
V.S.
V.S. eToro USA is actief via eToro USA LLC, dat bij FinCEN geregistreerd is als een Money Services Business.
Australië
Australië eToro AUS CapitalAustralia Pty Ltd. gemachtigd door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC).
Seychellen
Seychellen eToro (Seychellen) Limited heeft zijn statutaire zetel en hoofdvestiging te Room B11, 1st Floor, Providence Complex, Providence, Mahe’, Seychellen. eToro Seychellen is gelicentieerd door de Seychelles Financial Securities Authority (licentienummer SD076) om broker-dealer-diensten te leveren, waardoor het effecten, CFD-producten en alle kopieerfuncties kan aanbieden aan zijn klanten.

 

Regelgevende informatieverstrekking

Indeling van cliënten

De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) vereist het indelen van klanten als retailcliënten, professionele cliënten of in aanmerking komende cliënten. eToro Europe en eToro UK delen bij het openen van een beleggingsaccount alle klanten in als retailcliënten, wat het hoogste niveau van bescherming biedt (zoals in aanmerking komen voor het ‘Investor Compensation Fund’, ‘Best Execution’ en ‘Safeguarding Clients Assets’ enz.). Klanten kunnen via schriftelijke aanvraag aan eToro Europe/eToro UK, indien van toepassing, verzoeken om opnieuw ingedeeld te worden, in welk geval we u opnieuw kunnen indelen volgens de specificaties, voorwaarden en procedures overeenkomstig MiFID. ‘Retailcliënt’ is een cliënt die geen professionele cliënt of in aanmerking komende tegenpartij is. Een in aanmerking komende tegenpartij is een professionele cliënt of rechtspersoon die beleggingsdiensten levert die betrekking hebben op de ontvangst en verzending of de uitvoering van orders. Cliënten in deze categorie beschikken over het laagste beschermingsniveau. Een professionele cliënt is een cliënt die beschikt over de ervaring, kennis en deskundigheid om diens eigen beleggingsbesluiten te nemen en die de risico’s die deze lopen goed kunnen beoordelen. Deze moeten voldoen aan de volgende criteria: Α. Categorieën van cliënten die mogelijk als professioneel worden beschouwd: De onderstaande zullen worden beschouwd als professioneel met betrekking tot alle beleggingsdiensten en -activiteiten en financiële instrumenten:

 1. Entiteiten die verplicht over een vergunning of gereglementeerde activiteit moeten beschikken om op financiële markten actief te zijn. De onderstaande lijst moet worden opgevat als inclusief alle geautoriseerde entiteiten die de kenmerkende activiteiten uitvoeren van de genoemde entiteiten: entiteiten die door een lidstaat op grond van een richtlijn van de Europese Gemeenschap zijn gemachtigd; entiteiten die door een lidstaat zijn gemachtigd of worden gereguleerd zonder verwijzing naar een dergelijke richtlijn; en entiteiten die zijn geautoriseerd of worden gereguleerd door een niet-lidstaat
  1. Kredietinstellingen;
  2. Geregistreerde beleggingsondernemingen;
  3. Andere geautoriseerde of gereguleerde financiële instellingen;
  4. Verzekeringsmaatschappijen;
  5. Collectieve beleggingsregelingen en maatschappijen die dergelijke regelingen beheren;
  6. Pensioenfondsen en maatschappijen die dergelijke fondsen beheren;
  7. Handelaren in grondstoffen en grondstoffenderivaten;
  8. Overige institutionele beleggers.
  9. Lokale bevolking
 2. Grote ondernemingen die aan twee van de onderstaande vereisten voor grootte voldoen, op proportionele basis:
  1. balanstotaal ten minste: 20.000.000 euro
  2. netto-omzet ten minste: 40.000.000 euro
  3. eigen vermogen ten minste: 2.000.000 euro
 3. Nationale en regionale overheden, overheidsinstanties die overheidsschuld beheren, centrale banken, internationale en supranationale instellingen, zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank, de Europese Investeringsbank en andere soortgelijke internationale organisaties.
 4. Andere institutionele beleggers wiens hoofdactiviteit bestaat uit het beleggen in financiële instrumenten, inclusief entiteiten die zich bezighouden met de securitisatie van activa of andere financieringstransacties. Deze moeten echter wel toestemming hebben om niet-professionele behandeling aan te vragen en eToro Europe/eToro UK kan, indien van toepassing, instemmen een hoger beschermingsniveau aan te bieden.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt die als professionele cliënt wordt beschouwd, te vragen om een hoger beschermingsniveau wanneer deze partij van mening is dat deze de risico’s niet goed kan beoordelen of beheren. Dit hogere beschermingsniveau wordt geboden wanneer een als professioneel beschouwde cliënt een schriftelijke overeenkomst sluit met eToro Europe/eToro UK, naargelang het geval, in die zin dat deze niet als professioneel wordt behandeld wat betreft de van toepassing zijnde gedragsregels.

Β. Cliënten die op verzoek als professioneel kunnen worden behandeld: Cliënten anders dan bovengenoemde, waaronder overheidsdiensten en particuliere beleggers, kunnen ook worden toegestaan af te zien van bepaalde beschermingen die worden geboden uit hoofde van de gedragsregels van eToro Europe/eToro UK, zoals van toepassing. Zowel eToro Europe als eToro UK mag daarom elk van bovengenoemde cliënten als professioneel behandelen, mits aan de relevante criteria en procedures wordt voldaan. Zoals dat de cliënt in staat is zijn eigen beleggingsbeslissingen te nemen en de bijbehorende risico’s te begrijpen (fitheidstest). Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een van de bovenstaande verzoeken voor een andere indeling te weigeren. Verzoeken om meer informatie en hernieuwde indeling dienen te worden ingediend via:

https://www.etoro.com/nl/customer-service/

Beleid voor beste uitvoering en orderverwerking


 

Beleid voor klachtenafhandeling

Beleid voor belangenverstrengeling

Fonds voor compensatie van beleggers

Belangrijke informatiedocumenten (eToro Europe)

Anti-witwasbeleid

Zowel het V.K. als Cyprus heeft passende wetgeving ingesteld en effectieve regelgevende en andere maatregelen genomen via passende mechanismen voor de preventie en bestrijding van het witwassen van geld, activiteiten op het gebied van het financieren van terrorisme en financiële criminaliteit. Bovendien verbinden beide landen zich ertoe om alle vereisten toe te passen van internationale verdragen en normen op dit gebied en in het bijzonder deze welke voortvloeien uit de EU-richtlijnen. De wetgeving van het V.K. en die van Cyprus zijn geharmoniseerd met de derde richtlijn van de Europese Unie betreffende de preventie van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (richtlijn 2005/60/ΕC). Als gereguleerde bedrijven zijn eToro Europe en eToro UK vastbesloten de relevante regelgeving te volgen en ervoor te zorgen dat passende maatregelen worden getroffen ter bestrijding van het witwassen van geld, activiteiten op het gebied van het financieren van terrorisme en financiële criminaliteit.

Toereikendheid van kapitaal

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving dient zowel eToro Europe als eToro UK over eigen vermogen te beschikken. Dit dient te allen tijde te voldoen aan de minimumvereisten voor toereikendheid van kapitaal overeenkomstig de Europese verordening voor kapitaalvereisten. Beleggingsondernemingen dienen te beschikken over deugdelijke, doeltreffende en volledige strategieën en processen om doorlopend de bedragen, soorten en verdeling van intern kapitaal te beoordelen en te handhaven die ze passend achten om de aard en het niveau van de risico’s te dekken waaraan deze kunnen worden blootgesteld. Deze strategieën en processen zijn onderhevig aan regelmatige, interne evaluatie om ervoor te zorgen dat deze dekkend blijven en in verhouding staan tot de aard, schaal en complexiteit van de activiteiten van het bedrijf.

Bescherming van activa van klanten

We bewaren de fondsen en activa van onze klanten op een afzonderlijke rekening, zodat de fondsen en activa van klanten van onze eigen activa zijn gescheiden. Een dergelijke scheiding van rekeningen wordt zowel intern als extern gecontroleerd. Wij werken uitsluitend samen met betrouwbare betalingsinstellingen en betalingsproviders.

Pijler 3: Informatieverschaffing

RTS 28-rapport

Wist u dat?

eToro is helemaal gericht op eenvoudig en veilig beleggen. Meer informatie over de internationale brokers en regelgeving van eToro.