S
0.0311
B
0.0313

ภาพรวม

ปิดก่อนหน้านี้0.0313
ช่วงของวัน0.0309 - 0.0315
ช่วง 52 สัปดาห์0.0268 - 0.1996
ผลตอบแทน 1 ปี-83.81%
1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี สูงสุด
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.729/11/202009/02/202122/04/20210.04000.06000.08000.10000.1200
เวลาชาร์ตใน UTC