Stocks-00135.HK-Kunlun Energy Co Ltd

00135.HK Kunlun Energy Co Ltd

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Kunlun Energy Co Ltd increased tính đến 19.75% và có tổng là 199.95B. Thu nhập ròng increased tính đến 0.47% đến 9.54B. Tài sản ròng decreased tính đến 2.36% đến 90.61B và EPS decreased từ 0.84 đến 0.70.
00135.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
8.55%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.10%
Biên Hoạt động
6.32%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.28%