Dữ liệu Khiếu nại “Khách hàng FCA”a

 

eToro (UK) Ltd. (“eToro UK”), số đăng ký công ty 7973792, được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA) với số tham chiếu công ty là 583263.

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý của chúng tôi, tức Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), dưới đây là số liệu khiếu nại mới nhất đối với eToro (UK) Ltd.

Dữ liệu được công bố chỉ liên quan đến các khách hàng của eToro (UK) Ltd.

Báo cáo Công bố Khiếu nại

Tên công ty: eToro (UK) Ltd.
Khoảng thời gian trong báo cáo này: Ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến 30 tháng 6 năm 2021

Số lượng khiếu nại đã mở theo khối lượng kinh doanh
Nhóm sản phẩm/dịch vụ Điều khoản (tại ngày kết thúc kỳ báo cáo) Hòa giải (trong kỳ báo cáo) Số lượng khiếu nại đã mở Số lượng khiếu nại đã đóng Phần trăm khiếu nại đã đóng trong vòng 3 ngày Phần trăm khiếu nại đã đóng sau 3 ngày nhưng trong vòng 8 tuần Phần trăm khiếu nại đã xác nhận Nguyên nhân chính của các khiếu nại đã mở
Đầu tư 4,42 trên 1.000 tài khoản khách hàng 0,03 trên 1.000 giao dịch bán hàng hoặc các giao dịch tương đương 1,800 1,789 40.25% 58.13% 2.68% Quản trị Chung/Dịch vụ Khách hàng khác