Quy định và Cấp phép

Các dịch vụ môi giới của eToro được cung cấp bởi eToro (Europe) Ltd. (“eToro Europe”), một Công ty Đầu tư được đăng ký tại Síp (CIF). Số hiệu đăng ký của công ty là HE20058. eToro Europe được quản lý bởi Ủy ban Giao dịch & Chứng khoán Síp (CySEC) theo giấy phép số 109/10. Tại Vương quốc Anh, eToro (UK) Ltd. (“eToro UK”),  số đăng ký công ty 7973792 được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Kiểm soát Tài chính (FCA), với số tham chiếu công ty là 583263. eToro Europe và eToro UK đều hoạt động theo và tuân thủ Chỉ thị về Thị trường Công cụ Tài chính (MiFID). Tại Úc, các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi eToro AUS Capital Pty Ltd. (“eToro Australia”), ABN 66 612 791 803 là đơn vị sở hữu Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFSL) 491139, cấp bởi Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC), và được quản lý theo Đạo luật Doanh nghiệp (Khối Thịnh vượng chung). eToro Australia bố trí để các khách hàng được nhận dịch vụ của eToro Europe.

Nộp tiền vào tài khoản của bạn

Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản eToro của bạn

Chính sách Xử lý Khiếu nại

Phí & Giờ Hoạt động của Thị Trường

Đòn bẩy và Ký quỹ

Chính sách Cookie của eToro

Chính sách Quyền Riêng tư của Mạng Giao dịch Xã hội eToro

Tuyên bố Rủi ro Chung

Điều khoản và Điều kiện

eToro và Nhà Môi giới

Các Điều khoản và Điều kiện bạn đã đồng ý khi đăng ký chỉ rõ loại pháp nhân và quy định nào được áp dụng cho bạn. Thông tin này cũng xuất hiện trong cài đặt tài khoản của bạn.

MiFID (Chỉ thị về Thị trường Công cụ Tài chính) là một bộ luật của Liên minh Châu Âu cung cấp một quy chế quản lý đồng đều cho các dịch vụ đầu tư hoạt động trên khắp Khu vực Kinh tế Châu Âu. Mục tiêu chính của Chỉ thị là nhằm tăng tính cạnh tranh và bảo vệ khách hàng của các dịch vụ đầu tư. Các hoạt động và dịch vụ của cả eToro UK và eToro Europe đều tuân thủ các yêu cầu của MiFID. Mọi tài liệu và thủ tục đều tuân thủ các quy tắc của MiFID.

eToro (Europe) Ltd.

eToro Europe, với văn phòng đăng ký tại 4 Profiti Ilia Street, Germasogeia, Limassol, Síp, được cấp phép cung cấp các dịch vụ đầu tư về tiếp nhận và truyền tải lệnh liên quan đến một hoặc nhiều công cụ tài chính, thực thi lệnh thay mặt cho khách hàng, giao dịch trên tài khoản của họ, quản lý danh mục và Cố vấn Đầu tư. Họ  cũng được cấp phép cung cấp các dịch vụ phụ trợ lưu giữ và quản trị các công cụ tài chính, bao gồm ủy thác và các dịch vụ liên quan. eToro Europe làm việc với bạn với tư cách là một bên liên quan chính hoặc một đại lý. Khi chúng tôi làm việc như một đại lý, chúng tôi sẽ sử dụng một nhà môi giới thực thi lệnh khác, bao gồm một bên thứ ba không liên kết để thực thi các lệnh của khách hàng chúng tôi.

Để biết thông tin đầy đủ về các dịch vụ và công cụ mà eToro Europe được phép và cung cấp, hãy nhấn vào các Dịch vụ Đầu tư và Dịch vụ Phụ trợ.

eToro (UK) Ltd.

eToro UK có văn phòng đăng ký tại 5 Fleet Place, London EC4M 7RD và văn phòng kinh doanh chính tại tầng 24, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB, được cấp phép giao dịch hoặc bố trí đầu tư với tư cách là một đại lý hoặc bên liên quan chính trên cơ sở bên liên quan chính được khớp và lưu giữ tiền của khách hàng. eToro UK giao dịch với bạn với tư cách một đại lý và sẽ sử dụng một nhà môi giới thực thi lệnh khác, bao gồm eToro Europe hoặc một bên thứ ba không liên kết để thực thi lệnh của các khách hàng.

Để biết thông tin đầy đủ về các dịch vụ và công cụ mà eToro UK được phép cung cấp, hãy nhấn vào đây

eToro AUS Capital Pty Ltd.

eToro Australia, có văn phòng đăng ký tại Level 26, 1 Bligh Street, Sydney NSW 2000, Úc, được cấp phép giao dịch phái sinh và hợp đồng ngoại hối với tư cách là đại lý cho bạn và với tư cách bên liên quan chính. Khi chúng tôi làm việc như một đại lý, chúng tôi sẽ sử dụng một nhà môi giới thực thi lệnh khác, bao gồm một bên thứ ba không liên kết để thực thi các lệnh của khách hàng chúng tôi.

Sao chép Giao dịch

CopyTrading™ là một tính năng cho phép bạn đề nghị chúng tôi tự động thực hiện một lệnh cho tài khoản của bạn dựa trên các lựa chọn giao dịch được thực thi bởi một người dùng eToro khác (“Nhà Giao dịch Dẫn dắt”). Tính năng CopyTrading™ được eToro Europe cung cấp đến bạn (và bố trí cho bạn bởi nhà cung cấp được cấp phép tại địa phương của bạn nếu nhà cung cấp tại địa phương này không phải là eToro Europe). Trước khi bạn có thể sử dụng tính năng CopyTrading™, eToro Europe sẽ đánh giá tính phù hợp của nó đối với bạn dựa trên thông tin mà bạn cung cấp. Điều này có thể làm hạn chế các hoạt động CopyTrading™ của bạn hoặc chặn hoàn toàn các hoạt động đó. Quyền truy cập CopyTrading™ trong mọi trường hợp đều không phải là bảo đảm rằng một tổ chức nào của eToro cho rằng tính năng đó phù hợp với bạn. Vui lòng xem toàn bộ điều khoản về truy cập.

Khu vực tài phán

Châu Âu
VƯƠNG QUỐC ANH eToro (UK) Ltd. được quản lý bởi Cơ quan Kiểm soát Tài chính (FCA) và sở hữu một giấy phép hoạt động xuyên biên giới từ FCA để cung cấp dịch vụ tại những quốc gia thành viên của Khu vực Kinh tế Châu Âu; để biết danh sách chi tiết các quốc gia và quyền cho phép, hãy nhấn vào đây.
SÍP eToro (Europe) Ltd. được quản lý bởi Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Síp (CySEC) và sở hữu một giấy phép hoạt động xuyên biên giới từ CySEC để cung cấp dịch vụ tại các quốc gia thành viên của Khu vực Kinh tế Châu Âu, và ngoài khu vực đó.
Hoa Kỳ
Hoa Kỳ eToro USA được vận hành bởi eToro USA LLC, được đăng ký với FinCEN dưới dạng một Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ.
Úc
Úc eToro AUS CapitalAustralia Pty Ltd. authorised by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC).
Seychelles
Seychelles eToro (Seychelles) Limited có văn phòng đăng ký và nơi hoạt động kinh doanh chính tại Room B11, 1st Floor, Providence Complex, Providence, Mahe’, Seychelles, eToro Seychelles đã được cấp giấy phép cho dịch vụ môi giới-đại lý bởi Cơ quan Chứng khoán Tài chính Seychelles (giấy phép số SD076), cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm chứng khoán, CFD và tất cả chức năng Sao chép cho khách hàng.

 

Tiết lộ theo Quy định

Phân loại Khách hàng

Chỉ thị về Thị trường Công cụ Tài chính (MiFID) yêu cầu phân loại các khách hàng dưới dạng Khách hàng Nhỏ lẻ, Khách hàng Chuyên nghiệp hoặc Bên Đối tác Đủ Điều kiện. eToro Europe và eToro UK phân loại tất cả các khách hàng là Khách hàng Nhỏ lẻ khi họ mở một tài khoản giao dịch, vốn có cấp độ bảo vệ cao nhất (ví dụ như đủ điều kiện tiếp cận Quỹ Bồi thường cho Nhà Đầu tư, Thực thi Tốt nhất, và Bảo vệ Tài sản của Khách hàng, v.v.). Các khách hàng được phép yêu cầu tái phân loại bằng cách gửi văn bản đến eToro Europe/eToro UK, nếu phù hợp, công ty có thể tái phân loại bạn theo thông số, điều kiện và thủ tục của MiFID. “Khách hàng Nhỏ lẻ” là một khách hàng không phải khách hàng chuyên nghiệp hoặc một bên đối tác đủ điều kiện. Bên Đối tác Đủ Điều kiện là một khách hàng chuyên nghiệp hoặc tổ chức hợp pháp cung cấp các dịch vụ đầu tư liên quan đến việc tiếp nhận và truyền tải hay thực thi các lệnh. Các khách hàng thuộc phân loại này được hưởng cấp độ bảo vệ thấp nhất. Khách hàng Chuyên nghiệp là một khách hàng có kinh nghiệm, kiến thức và chuyên môn để tự đưa ra quyết định đầu tư của riêng họ và đánh giá đúng mực các rủi ro phát sinh và phải tuân thủ những tiêu chí sau: A. Các loại khách hàng có thể được coi là chuyên gia: Những người sau sẽ được coi là chuyên gia trong tất cả các dịch vụ và hoạt động đầu tư và công cụ tài chính:

 1. Các tổ chức bắt buộc phải được ủy quyền hoặc quản lý để vận hành trong thị trường tài chính. Danh sách dưới đây nên được hiểu là bao gồm tất cả các tổ chức được ủy quyền thực hiện những hoạt động đặc trưng của các tổ chức được nhắc đến: các tổ chức được ủy quyền bởi một nước thành viên của Chỉ thị Cộng đồng Châu Âu; các tổ chức được ủy quyền hoặc quản lý bởi một nước thành viên mà không tham chiếu đến Chỉ thị đó; và các tổ chức được ủy quyền hoặc quản lý bởi một Nước không phải Thành viên
  1. Các tổ chức tín dụng;
  2. Các Công ty Đầu tư được Đăng ký;
  3. Các tổ chức tài chính được ủy quyền hoặc quản lý khác;
  4. Các doanh nghiệp bảo hiểm;
  5. Các kế hoạch đầu tư tập thể và công ty quản lý các kế hoạch đó;
  6. Các quỹ hưu trí và công ty quản lý các quỹ đó;
  7. Hàng hóa và các đơn vị giao dịch phái sinh hàng hóa;
  8. Các tổ chức đầu tư khác.
  9. Các đơn vị địa phương
 2. Các doanh nghiệp lớn đáp ứng hai yêu cầu sau đây về quy mô, trên cơ sở tỷ lệ:
  1. tổng bảng cân đối kế toán ít nhất: 20.000.000 euro
  2. doanh thu ròng ít nhất: 40.000.000 euro
  3. vốn sở hữu ít nhất 2.000.000 euro
 3. Chính phủ quốc gia và khu vực, các cơ quan công chúng quản lý nợ công, các ngân hàng trung ương, các tổ chức quốc tế và siêu quốc gia ví dụ như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và các tổ chức quốc tế tương tự.
 4. Những tổ chức đầu tư khác có hoạt động chính là đầu tư vào các công cụ tài chính, bao gồm các tổ chức chuyên về cổ phần hóa tài sản và các giao dịch tài chính khác. Tuy nhiên, họ phải được phép yêu cầu được coi là tổ chức không chuyên nghiệp và eToro Europe/eToro UK, nếu phù hợp, có thể đồng ý cung cấp một cấp độ bảo vệ cao hơn.
 5. Những khách hàng được coi là khách hàng chuyên nghiệp có trách nhiệm yêu cầu cấp độ bảo vệ cao hơn khi họ nhận thấy họ không thể đánh giá đúng hoặc quản lý các rủi ro liên quan. Cấp độ bảo vệ cao hơn sẽ được cung cấp khi một khách hàng được coi là khách hàng chuyên nghiệp ký kết một văn bản thỏa thuận với eToro Europe/eToro UK, nếu phù hợp, với nội dung là họ sẽ không được coi là một khách hàng chuyên nghiệp cho mục đích thực hiện kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Β. Các khách hàng có thể được coi là khách hàng chuyên nghiệp khi có yêu cầu: Khách hàng ngoài những người được nhắc đến ở trên, bao gồm các cơ quan nhà nước và nhà đầu tư cá nhân, cũng có thể được phép từ bỏ một số loại hình bảo vệ bởi quy tắc kinh doanh của eToro Europe/eToro UK, nếu phù hợp. Do đó, cả eToro Europe và eToro UK được được phép coi bất kỳ khách hàng nào trên đây là khách hàng chuyên nghiệp với điều kiện các tiêu chí và thủ tục liên quan được đáp ứng. Ví dụ như khách hàng có thể tự đưa ra các quyết định đầu tư của mình và hiểu các rủi ro liên quan (kiểm tra sự phù hợp). Công ty bảo lưu quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào trên đây cho các phân loại khác nhau. Yêu cầu nhận thêm thông tin và tái phân loại sẽ được gửi đến

https://www.etoro.com/vi-vn/customer-service/

Thực thi Tốt nhất và Chính sách Xử lý Lệnh


 

Quy trình Xử lý Khiếu nại

Chính sách Xung đột Lợi ích

Quỹ Bồi thường Nhà Đầu tư

Tài liệu Thông tin Chính yếu (eToro Europe)

Chính sách Chống Rửa Tiền

Cả Vương quốc Anh và Síp đều có các pháp chế phù hợp và thực hiện các quy định hiệu quả và các biện pháp khác qua việc áp đặt những cơ cấu phù hợp để ngăn chặn và loại bỏ các hoạt động rửa tiền, khủng bố tài chính và tội ác tài chính. Thêm vào đó, cả hai quốc gia đều cam kết áp dụng tất cả các yêu cầu của những hiệp định và tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này, và cụ thể, những hiệp định và tiêu chuẩn được rút ra từ Chỉ thị của Liên minh Châu Âu. Luật pháp Vương quốc Anh và Síp đã được hài hòa hóa với Chỉ thị thứ Ba của Liên minh Châu Âu về việc ngăn chặn lạm dụng hệ thống tài chính vì mục đích rửa tiền và khủng bố tài chính (Chỉ thị 2005/60/EC). Là các công ty được quản lý, eToro Europe và eToro UK đều cam kết tuân thủ các quy định liên quan và đảm bảo biện pháp phù hợp được thực hiện nhằm chống lại các hoạt động rửa tiền, khủng bố tài chính và tội ác tài chính.

Đủ Điều kiện về Vốn

Theo các quy định hiện hành, cả eToro Europe và eToro UK đều cần có quỹ riêng, luôn đáp ứng tỷ lệ vốn tối thiểu của Quy định Yêu cầu về Vốn của Châu Âu. Một công ty đầu tư phải áp dụng các chiến lược và quy trình hợp lý, hiệu quả, hoàn chỉnh để đánh giá và duy trì liên tục lượng, loại và phân bổ vốn nội bộ mà họ coi là phù hợp để bảo hiểm cho tính chất và cấp độ rủi ro mà họ có thể phải chịu. Các chiến lược và quy trình này phải được đánh giá nội bộ định kỳ để đảm bảo tính toàn diện và tỷ lệ với tính chất, quy mô và độ phức tạp của các hoạt động của Công ty.

Bảo vệ Tài sản Khách hàng

Chúng tôi lưu giữ tiền và tài sản của khách hàng trong các tài khoản riêng biệt để tiền và tài sản của khách hàng luôn tách riêng với tài sản của chúng tôi. Việc tách biệt tài khoản này được giám sát trong nội bộ lẫn từ bên ngoài. Chúng tôi chỉ hợp tác với các công ty và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán uy tín.

Tiết lộ về Cột trụ 3

Báo cáo RTS 28

Bạn có biết?

Trọng tâm của eToro là giao dịch trực tuyến một cách đơn giản và an toàn. Tìm hiểu về các nhà môi giới giao dịch quốc tế và quy định quản lý của eToro