Stocks-00322.HK-Tingyi Cayman Islands Holding

00322.HK Tingyi Cayman Islands Holding

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Tingyi Cayman Islands Holding increased tính đến 2.52% và có tổng là 91.54B. Thu nhập ròng decreased tính đến 32.30% đến 3.58B. Tài sản ròng decreased tính đến 31.13% đến 18.88B và EPS decreased từ 0.81 đến 0.54.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư