Stocks-01128.HK-Wynn Macau Ltd

01128.HK Wynn Macau Ltd

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Wynn Macau Ltd decreased tính đến 49.24% và có tổng là 3.48B. Thu nhập ròng decreased tính đến 41.70% đến -7.34B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -1.00 đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư