Stocks-01336.HK-New China Life Insurance Co Ltd

01336.HK New China Life Insurance Co Ltd

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của New China Life Insurance Co Ltd decreased tính đến 7.22% và có tổng là 248.11B. Thu nhập ròng decreased tính đến 36.59% đến 11.43B. Tài sản ròng decreased tính đến 12.95% đến 116.08B và EPS decreased từ 5.77 đến 3.66.
01336.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
6.66%
Biên Hoạt động
14.11%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.66%