Stocks-02313.HK-Shenzhou International Group

02313.HK Shenzhou International Group

0 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư