Stocks-02688.HK-ENN Energy Holdings Ltd

02688.HK ENN Energy Holdings Ltd

59.41 -2.35 (-3.81%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của ENN Energy Holdings Ltd increased tính đến 14.04% và có tổng là 127.98B. Thu nhập ròng decreased tính đến 28.52% đến 7.75B. Tài sản ròng decreased tính đến 0.80% đến 51.15B và EPS decreased từ 8.27 đến 6.03.
02688.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
14.53%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.63%
Biên Hoạt động
9.63%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.41%