Stocks-0916.HK-China Longyuan

0916.HK China Longyuan

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của China Longyuan increased tính đến 2.43% và có tổng là 45.94B. Thu nhập ròng decreased tính đến 8.16% đến 7.09B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 84.52B và EPS decreased từ 0.92 đến 0.71.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư