Stocks-1816.HK-CGN Power Co Ltd

1816.HK CGN Power Co Ltd

2.1568 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của CGN Power Co Ltd decreased tính đến 1.17% và có tổng là 95.38B. Thu nhập ròng decreased tính đến 6.23% đến 17.73B. Tài sản ròng decreased tính đến 4.04% đến 179.92B và EPS decreased từ 0.23 đến 0.23.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư