Stocks-1988.HK-China Minsheng Bank

1988.HK China Minsheng Bank

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của China Minsheng Bank decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 12.32% đến 36.83B. Tài sản ròng decreased tính đến 4.48% đến 603.84B và EPS decreased từ 0.95 đến 0.83.
1988.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
11.51%
Biên Hoạt động
13.39%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.90%