Stocks-200.HK-Melco International Development Ltd

200.HK Melco International Development Ltd

6.3804 -0.0200 (-0.31%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Melco International Development Ltd decreased tính đến 26.54% và có tổng là 6.59B. Thu nhập ròng decreased tính đến 25.73% đến -9.99B. Tài sản ròng decreased tính đến 40.42% đến 13.39B và EPS decreased từ -2.52 đến -3.40.
200.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
3.99%
Biên Lợi nhuận Ròng
-39.31%
Biên Hoạt động
-26.34%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-4.28%