Stocks-823.HK-Link REIT

823.HK Link REIT

37.14 -0.15 (-0.40%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023: Doanh thu của Link REIT increased tính đến 5.57% và có tổng là 12.34B. Thu nhập ròng increased tính đến 121.41% đến 15.29B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 189.06B và EPS decreased từ N/A đến 6.92.
823.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
74.64%
Biên Lợi nhuận Ròng
47.77%
Biên Hoạt động
70.62%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.16%