Stocks-AAPL-Apple

AAPL Apple

189.30 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2023: Doanh thu của Apple decreased tính đến 2.80% và có tổng là 383.29B. Thu nhập ròng decreased tính đến 2.81% đến 97.00B. Tài sản ròng increased tính đến 22.64% đến 62.15B và EPS increased từ 6.11 đến 6.13.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư