Stocks-ACA.PA-Credit Agricole S.A.

ACA.PA Credit Agricole S.A.

12.982 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Credit Agricole S.A. decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 15.43% đến 5.79B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 67.49B và EPS decreased từ N/A đến 1.68.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư