Stocks-ADM.L-Admiral Group

ADM.L Admiral Group

2481.27 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Admiral Group decreased tính đến 2.19% và có tổng là 1.52B. Thu nhập ròng decreased tính đến 36.26% đến 371.80M. Tài sản ròng decreased tính đến 32.17% đến 955.40M và EPS decreased từ 1.99 đến 1.24.
ADM.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
33.73%
Biên Hoạt động
32.39%
Lợi nhuận trên Đầu tư
25.49%