Stocks-AEP-American Electric Power Inc

AEP American Electric Power Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của American Electric Power Inc increased tính đến 16.67% và có tổng là 19.60B. Thu nhập ròng decreased tính đến 7.27% đến 2.31B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
AEP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
28.41%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.51%
Biên Hoạt động
20.77%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.27%