Stocks-AF.PA-Air France-KLM

AF.PA Air France-KLM

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Air France-KLM increased tính đến 84.37% và có tổng là 26.39B. Thu nhập ròng increased tính đến 122.59% đến 744.00M. Tài sản ròng increased tính đến 51.01% đến -3.41B và EPS increased từ -5.12 đến 0.28.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư