Stocks-AG-First Majestic Silver Corp

AG First Majestic Silver Corp

5.87 -0.04 (-0.66%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của First Majestic Silver Corp increased tính đến 6.87% và có tổng là 624.22M. Thu nhập ròng decreased tính đến 2,221.27% đến -114.28M. Tài sản ròng increased tính đến 0.02% đến 1.41B và EPS decreased từ -0.02 đến -0.43.
AG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-2.54%
Biên Lợi nhuận Ròng
-18.35%
Biên Hoạt động
-14.19%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-7.44%