Stocks-AGCO-AGCO Corp

AGCO AGCO Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của AGCO Corp increased tính đến 13.58% và có tổng là 12.65B. Thu nhập ròng decreased tính đến 2.97% đến 874.70M. Tài sản ròng increased tính đến 12.74% đến 3.88B và EPS increased từ 11.85 đến 11.87.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư