Stocks-AJG-Arthur J.Gallagher & Co

AJG Arthur J.Gallagher & Co

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Arthur J.Gallagher & Co increased tính đến 17.80% và có tổng là 10.07B. Thu nhập ròng decreased tính đến 13.44% đến 966.00M. Tài sản ròng increased tính đến 17.68% đến 10.82B và EPS decreased từ 5.19 đến 4.42.
AJG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
92.62%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.13%
Biên Hoạt động
18.61%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.75%