Stocks-AKA.US-a.k.a. Brands Holding

AKA.US a.k.a. Brands Holding

0.5177 -0.0033 (-0.63%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của a.k.a. Brands Holding increased tính đến 8.81% và có tổng là 611.74M. Thu nhập ròng decreased tính đến 2,923.05% đến -176.70M. Tài sản ròng decreased tính đến 45.22% đến 247.08M và EPS decreased từ -0.06 đến -1.37.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư